سیارات بیجو2

 

1-      لاستیک (واشر)ولف بیجو 405- OR413

2-      لاستیک (واشر) ولف بیجو 206 – OR413

3-      جبن صغیره  OR400-405 ویل

4-      جبن کبیره  OR401-405

5-      جبن کرنک خلغیه  OR404-405

6-      جبن امامیه کرنک OR405-404

7-      جبن کام شفت OR406-405

8-      جبن علبه السرعه قمع OR407-405

9-      جبن استرینع صغیره OR408-405

10-   جبن استرینع کبیره OR409-405

11-   جبن تقسیم گیربوکس OR410-405

12-   جنیه کام شفت الجهتین OR420-405

13-   جبن خلیفه کرنک معدینه OR411-405

14-   جبن گیربوکسOR207-206

15-   جبن سترینع صغیره OR208-206

16-   جبن سترینع کبیره OR209-206

17-   غطا مخزن بانزین داخلی 405

18-   واشر اگزوز

19-   واشر اگزوز 206

20-   واشر طوز مجمع استرینغ(نوعین)

21-   واشر طوز بلوس کبیره

22-   واشر طوز بلوس صغیره

23-   واشر طوز دبل

24-   غطا ترموستات بیجو

25-   وایر شمع کاربریتر405

26-   وایر شمع انجکتور 405

27-   قایش تایمنیغ کیس114-405

28-   قایش تایمنیغ کیس 104-206

29-   قایش داینمو 1665-405

قایش داینمو 1575-1565-206

 

1-      لاستیک (واشر)ولف بیجو 405- OR413

2-      لاستیک (واشر) ولف بیجو 206 – OR413

3-      جبن صغیره  OR400-405 ویل

4-      جبن کبیره  OR401-405

5-      جبن کرنک خلغیه  OR404-405

6-      جبن امامیه کرنک OR405-404

7-      جبن کام شفت OR406-405

8-      جبن گیربوکس قمع OR407-405

9-      جبن استرینع صغیره OR408-405

10-   جبن استرینع کبیره OR409-405

11-   جبن تقسیم گیربوکس OR410-405

12-   جنیه کام شفت الجهتین OR420-405

13-   جبن خلیفه کرنک معدینه OR411-405

14-   جبن گیربوکسOR207-206

15-   جبن سترینع صغیره OR208-206

16-   جبن سترینع کبیره OR209-206

17-   غطا مخزن بانزین داخلی 405

18-   واشر اگزوز

19-   واشر اگزوز 206

20-   واشر طوز مجمع استرینغ(نوعین)

21-   واشر طوز بلوس کبیره

22-   واشر طوز بلوس صغیره

23-   واشر طوز دبل

24-   غطا ترموستات بیجو

25-   وایر شمع کاربریتر405

26-   وایر شمع انجکتور 405

27-   قایش تایمنیغ کیس114-405

28-   قایش تایمنیغ کیس 104-206

29-   قایش داینمو 1665-405

قایش داینمو 1575-1565-206