لیست اکسون پراید 1

 1. دسک بریک ویلات خلفیه
 2.   دسک بریک ویلات الامامیه
 3. دشالی براس گیربکس کامل
 4. دشالی براس
 5. دشالی گیربکس
 6. بلی کامل
 7. واتربمب سابا
 8. فلتربانزین بولیمر
 9. فلربانزین اعوج
 10. فلربانزین اعوج الراسین
 11. واشرقبق الولفات
 12. واشرهلالی الشکل الکیس سیلاون
 13. واشرهلا لی ا لیس الزیت
 14. قطا رادیاتور
 15. قبق رادیترمودیل بیجو
 16. قبق ترموستات کاربریتر
 17. قبق ترموستات انجگتوربخاخ
 18. وایرکلیچ سابابیخاخ کاربریتر
 19. وایرکویل ال الدلکوعادی
 20. قایش تایمنخ کیس
 21. اذن محرک رقم1
 22. اذن محرک رقم2
 23. قاعده اللوی الصدرالامامی
 24. واشرکرنک الامامی
 25. دشلی کرنک
 26. وایربلدکات انجکتورسلیکون
 27. وایربلاکات مارکه زمنس سلیکون
 28. وایربلاکاتکاربریترسلیکون
 29.  معدات العجله الامامیه
 30.  ادوات العجله اجلفیه
 31.   معدات کندسربریک
 32.  صونده بریک الامامیه
 33.  بلاستیک تعادل
 34. ماشه بلبرینغ  کلج
 35.  برغی مع نت و لفات برایدسابا کروی ضلع
 36.  واشر اگزوس
 37.   بوری مامحرک کامل
 38.   بوری ما کامل اخضر
 39.   بوری اصلی واتربمب
 40.  فلترزیت اویل بمب
 41.  راس السلف یرغسلافی
 42.  راس السلف جدیید
 43.  برامات گیربوکس1و2
  44. بلبرینغ راینمو
 44.   بلبرنغ شفت گیربوکس
 45. واشرطوزدرایف شفت
 46.     واشرطوزمجموعه استرینج المقود
 47.     واشرطوزطوبه صدر
 48.     واشرطوزداخلی
 49.     واشرطوزدبلات امامیه
 50.     واشرطوزدبلات خلفیه