الادوات براید (سابا) SMIT

1-      HS11   جبن تایر امامی ذات حافه

2-      HS12   جبن تایر امامی بدون حافه

3-      HS13   جبن شفت

4-      HS15   جبن