الادوات بیجو 405 SMIT

1-      HS-400  جبن بلوسصغیره

2-      HS401  جبن بلوس کبیره

3-      HS404   جبن کرنک سیلیکون خلفی

4-      HS405   جبن کرنک سیلیکون امامیه

5-      HS406   جبن کامشفت

6-      HS407   جبن قمعیه کربوکس

7-      HS408   جبن سیترینع (مقود)صغیره

8-      HS409   جبن سترینع (مقود) کبیره

9-      HS410   جبن تقسیم کربوکس

10-   OR420   جبن کامشفت 405 حافه فلزتین